تقدیر عاملی از انتشار کتاب "پیاده‌روی اربعین؛ روایت مردم‌شناسانه و جامعه‌شناختی"