بازگشایی اتاق کنترل مشهور نیروگاه چرنوبیل به روی گردشگران