ذاکری: یک مرکز نوآوری امسال و 3 مرکزدیگر سال آینده افتتاح می‌شود