غفاری: شیوه‌نامه نشریات دانشجویی تا پایان نیم‌سال نخست تحصیلی اصلاح می‌شود