کیفیت آموزشی؛ مقوله‌ای که حتی مقدم‌تر از فعالیت علمی است