گوشی های هوشمند زودتر از خودرو ارزششان را از دست می دهند