برای شبیه‌سازی قابلیت‌های فضا در زمین تلاش می‌کنیم