راه اندازی کد دستوری اپراتوری برای موقعیت یابی زائران