عاملی: کیفیت فرهنگ یک جامعه بستگی به کیفیت ارتباطات آن جامعه دارد