وزیر علوم مستندات ادعای خود درباره بورسیه‌ها را ارائه دهد