نمایشگاه دوازدهم نانو فناوری؛ حرکتی به سمت صنعتی شدن