راه اندازی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در اولویت است