محقق ایرانی: تزریق دوباره روحیه امید به محققان در دیدار با رهبری