مجوز اپراتورهای پستی به بخش خصوصی، نقطه عطف پست است