ارتعاش کوانتومی برای اولین بار در دمای اتاق مشاهده شد