استفاده از محصولات حوزه نانو برای عرضه آب شرب با کیفیت به مردم