غلامی: توجه به آموزش‌های مهارتی؛ در اولویت برنامه‌های وزارت علوم قراردارد