امیدوارم چراغ راه امام حسین (ع) راهنمای تمام مسلمانان و جوانان باشد