تاسیس اولین مدرسه کسب و کار نوپای دانش بنیان خاورمیانه در جزیره کیش