عمل جراحی " بون بریج " برای درمان ناشنوایی با موفقیت در شیراز انجام شد