پژوهشگران: با سوادها بیشتر در راهپیمایی اربعین حضور دارند