12 هزار تجهیز و خدمات آزمایشگاهی در اختیار صنعتگران قرار گرفت