نگاهی به آمار خروج نفرات‌برتر کنکور از کشور/ رد یک ادعا