خرازی: ارتقای فناوری‌های علمی با شناسایی استعدادها ممکن می‌شود