سامانه پوشش‌دهی نانویی در آستانه صادرشدن به چند کشور