موفقیت دانشمندان در اثبات کارایی نسل جدید باتری‌‌های دوستدار محیط‌زیست