فراخوان انتخاب پایان‌نامه‌ برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت