رئیس دفتر منطقه ای یونسکو: به دنبال ترویج دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم