۶ میلیارد مرسوله پستی در سال، ظرفیت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی است