نیمی از علم در ایران با مشارکت زنان تولید می‌شود/ زنان فعال‌تر از مردان در پزشکی