جهرمی: گزارش کیفی‌سازی اپراتورها بر اساس پروانه صادرشده بررسی می‌شود