سرعت رشد علمی در کشور به قدری بالا است که برای دشمنان قابل قبول نیست