تلاش وزارت علوم؛ معرفی دانشگاه مسؤول و جامعه‌محور به مردم