برزیل اثربخشی واکسن کرونا چینی سینوواک را ۵۰ درصد اعلام کرد