خاکی‌صدیق: باید در داخل کشور به نیاز نخبگان توجه شود