محققان با موفقیت داده‌ها را درون DNA باکتری زنده ذخیره کردند