مدیرعامل مدرنا: نتایج آزمایش واکسن کرونا در کودکان تا ۲۰۲۲ آماده نخواهد شد