مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی بازساختی تأسیس می شود