بالاترین نمره آی کیو دنیا متعلق به چه اشخاصی است؟ [بخش اول]