پژوهشگران UCLA از احتمال وجود سیارات مشابه به زمین در عالم هستی می گویند