پژوهشگران در یک سنگ ۳.۵ میلیارد ساله در استرالیا نشانه‌هایی از حیات پیدا کردند