فعالیت ۱۹۰ مرکز رشد در کشور/ رتبه ۱۵ جهانی ایران در حوزه پژوهش