پایش برنامه‌های رایج توسعه پیاده‌سازی الگوی اسلامی‌ایرانی بررسی می‌شود