تاسیس معاونت علوم انسانی و هنر در دانشگاه آزاد یک نکته مثبت است