دولت ترامپ نمونه دی ان ای پناهجویان را جمع آوری می کند