ابتلای ۲۴۶ نفر به کرونا پس از واکسیناسیون در آمریکا