افرادی که واکسن مدرنا دریافت کرده‌اند، عوارض‌ جانبی بیشتری را گزارش می‌‌دهند