ستاری: بزرگ‌ترین مشکل زیست‌بوم فناوری کشور مسائل فرهنگی است