رکورد گینس برای کوچکترین سنسور تصویربرداری دنیا به OmniVision رسید