مبلغ جایزه مصطفی(ص) از طریق صندوق نیکوکاری تامین می‌شود